Provozní řád

Provozovatel: Tenisová hala Nová Paka s. r. o., F. M. Hilmara 1658, 509 01 Nová Paka, IČ 05301076

Tento provozní řád upravuje podmínky vstupu a používání zařízení v tenisové hale a sousedním tenisovém areálu.

Každý návštěvník je povinen se před použitím zařízení seznámit s tímto dokumentem a dodržovat veškerá jeho ustanovení.

Z prostor tenisové haly a sousedního tenisového areálu může být vykázán i bez vrácení zaplacené rezervace každý, kdo i přes napomenutí poruší nebo porušuje ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.

Účel použití

Hala je určena výhradně na tenis.

Provozní doba haly

Provozní doba je stanovena:

Říjen – duben Po – Ne 6:00 – 22:00 hod

Květen – září rezervace možná dle domluvy

Pronájem je rezervován vždy po celých půlhodinách, nejméně na 1 hodinu.

Výluka z provozu haly při vážné technické poruše, závadě, či z jiných vážných důvodů bude být včas oznámena správcem haly uživatelům.

Technická údržba a úklid haly jsou prováděny vždy mimo provozní dobu, nebude-li z důvodu nepředložené situace a technické nezpůsobilosti stanoveno jinak.

Rozpis využití tenisové haly sestavuje správce na základě předchozích rezervací na webové adrese www.tenisovahalanovapaka.cz/rezervace/. Rezervaci lze provést telefonicky, e-mailem či osobní dohodou se správcem.

Pronájem haly k různým sportovním a společenským akcím je výhradně v kompetenci správce.

Ceny za pronájem jsou provozovatelem stanoveny na daný rok a zveřejněny na internetových stránkách www.tenisovahalanovapaka.cz.

Upozornění

Prostory tenisové haly a jejího okolí jsou pod kamerovým dohledem. Veškeré pohyby v tomto prostoru jsou zaznamenávány v digitální podobě a jsou k dispozici provozovateli po zákonem umožněnou lhůtu.

Sociální zařízení a zázemí správce

V hale není sociální zařízení. Pro uživatele je k dispozici sociální zařízení a šatny v budově u kurtu č. 1. Zázemí správce se nachází v klubovně ve stejné budově.

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

Hala není přizpůsobena pro využívání osob s omezenou schopností pohybu.

Vstup do areálu tenisové haly

 1. vstup je povolen pouze v provozní době tenisové haly a to pouze hráčům, kteří mají platnou rezervaci;
 2. dětem do 10 let je vstup a používání zařízení tenisové haly povoleno pouze a jen v doprovodu osoby starší 18 let;
 3. na dvorec je povoleno vcházet pouze ve vhodné tenisové obuvi. Není povoleno vcházet na dvorec v obuvi, v jaké hráč přišel do areálu. Přezutí do sportovní obuvi se provádí v prostoru k tomu v hale vyhrazeném;
 4. do haly je povoleno vnášet pouze nealkoholické nápoje a to v plastových obalech;
 5. do haly vstupujte nejdříve 5 minut před počátkem Vaší rezervace;
 6. hru ukončete 5 minut před ukončením doby Vaší rezervace. V této době proveďte úpravu dvorce, tj. jeho zametení v kruzích od kraje do středu dvorce a dále pak očištění jeho okrajových čar;
 7. v případě opuštění haly bez fyzického nástupu další rezervace vypněte osvětlení haly;
 8. případné prodloužení rezervace lze domluvit s provozovatelem předem;
 9. v případě, že započnete další hrací hodinu, je nutné ji uhradit v plné výši.
 10. při hře respektujte základní hygienické zásady.

Další provozní pokyny a informace pro návštěvníky areálu

 1. za cennosti ani jiné věci ponechané v šatnách nebo kdekoli jinde v areálu nenese provozovatel areálu odpovědnost;
 2. každý návštěvník je povinen uhradit veškeré škody jím způsobené na majetku provozovatele;
 3. každý návštěvník je povinen svým chováním dbát o svou bezpečnost. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto vnitřního předpisu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 4. všechny osoby přítomné v hale se musí vyvarovat jednání, které by způsobilo škody na technickém vybavení haly, případě újmy na zdraví.

V prostorách haly a celého tenisového areálu je zakázáno

 1. kouřit a používat otevřený oheň, používat a odpalovat pyrotechniku;
 2. vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky;
 3. házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky;
 4. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená;
 5. používat sportovní zařízení jinak, než určují sportovní pravidla;
 6. vstupovat osobám podnapilým či pod vlivem omamných a psychotropních látek, osobám nemocným nakažlivou chorobou a osobám nepřístojně se chovajícím – takové osoby mohou být odpovědnou osobou provozovatele z haly i areálu vykázány;
 7. zajíždět na kolech a dalších jednostopých vozidlech či automobilech s výjimkou dopravní obsluhy. Kola je možno na vlastní nebezpečí odkládat do stojanů v prostoru u kurtu č. 1 nebo č. 3;
 8. vodit zvířata;
 9. manipulovat s technickým zařízením tenisové haly.

V Nové Pace 2. 12. 2020 vedení Tenisové haly Nová Paka s.r.o.